ΚΤΕΟ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

Πότε περνάω ΚΤΕΟ

Τα δίκυκλα με έδρα την Λήμνο, έχουν υποχρέωση από ΚΤΕΟ σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου:
road, motorcycle, travel-6510548.jpg
Τα δίκυκλα τα οποία ανήκουν σε άλλη συγκοινωνιακή περιοχή της Ελλάδας και οι ιδιοκτήτες τους είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία έχουν στην διάθεσή τους 15 ημερολογιακές ημέρες (από τις 16.09.2016 έως τις 30.09.2016) να προσκομίσουν το δίκυκλό τους για έλεγχο ΚΤΕΟ χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση καταθέτοντας στην γραμματεία του ΚΤΕΟ Λήμνου βεβαίωση από την υπηρεσία τους. Η Βεβαίωση αυτή θα αναφέρει ότι, κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση να προσκομιστεί το δίκυκλο για τεχνικό έλεγχο, ο ιδιοκτήτης αυτού βρίσκεται σε εντεταλμένη υπηρεσία εκτός του νομού της έδρας του δικύκλου.
Οι κάτοχοι των δικύκλων που έχουν ήδη εφοδιαστεί με ισχύον Δελτίο ΚΤΕΟ θα περάσουν από τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου με προθεσμίες από τρεις εβδομάδες πριν έως και μια εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.
Ο Τεχνικός Έλεγχος των δικύκλων είναι υποχρεωτικός και ο πρώτος έλεγχος διενεργείται στα 4 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης άδειας κυκλοφορίας με προθεσμία από 3 εβδομάδες πριν έως και 1 εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.
Έκτοτε ο έλεγχος γίνεται κάθε 2 χρόνια από την ημερομηνία του προηγούμενου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου με προθεσμία από 3 εβδομάδες πριν έως και 1 εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.
Τα μοτοποδήλατα έως 50 κυβικά δεν υποχρεούται σε τεχνικό έλεγχο.

Δικαιολογητικά

Για τον τεχνικό έλεγχο του δικύκλου σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας τα απαιτούμενα έγγραφα:
Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (αν υπάρχει)
Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το δίκυκλο
Άδεια κυκλοφορίας δικύκλου
Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (αν υπάρχει)
Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το δίκυκλο
Άδεια λειτουργίας της σχολής
Ξένη άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής
Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου

Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων

Τα δίκυκλα δεν υποχρεούνται σε έκδοση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων σύμφωνα με την απόφαση 69278/6331/03.12.2014.

Εκούσιος έλεγχος

Μπορείτε να ελέγξετε την καταλληλότητα των συστημάτων σε ένα δίκυκλο πριν από την αγορά του.

Διεξάγεται σε δίκυκλα που έχουν Δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ, σε δίκυκλα που δεν έχουν κλείσει 4ετία καθώς επίσης και σε δίκυκλα που δεν έχουν ακόμα υποχρέωση από ΚΤΕΟ.

Προσοχή! Ο εκούσιος έλεγχος είναι ανεξάρτητος από τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία έλεγχο ΚΤΕΟ και δεν τον υποκαθιστά.
Skip to content