ΚΤΕΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

Πότε περνάω ΚΤΕΟ

form list

Δικαιολογητικά

Για τον τεχνικό έλεγχο του επιβατικού σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας τα απαιτούμενα έγγραφα. Τα δικαιολογητικά που ζητούνται για τον τεχνικό έλεγχο είναι:
Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής
Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα
Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (αν υπάρχει)
Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής
Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης
Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (αν υπάρχει)
Άδεια λειτουργίας της σχολής
Βεβαίωση μηχανολόγου για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των πεντάλ (στον ΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ)
Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής
Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης
Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (αν υπάρχει)
Βεβαίωση ως προς τη γνησιότητα του Ηλεκτρονικού Αναγνώσιμου Σήματος
Άδεια μέλους ραδιοταξί με άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων
Βεβαίωση ταξιμέτρου (εκτός αν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας)
Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
Άδεια κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα
Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ. (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ.)

Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων

Για τα Ιδιωτικής Χρήσης επιβατικά και Φορτηγά με μικτό βάρος έως 3,5 τόνους, Ασθενοφόρα και Εκπαιδευτικά η Κ.Ε.Κ. εκδίδεται μετά τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας και ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Για Δημόσιας Χρήσης επιβατικά η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων ανανεώνεται κάθε 6 μήνες.

Εκούσιος έλεγχος

Μπορείτε να ελέγξετε την καταλληλότητα των συστημάτων σε ένα επιβατικό πριν από την αγορά του. Διεξάγεται σε επιβατικά που έχουν Δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ, σε επιβατικά που δεν έχουν κλείσει 4ετία καθώς επίσης και σε επιβατικά που δεν έχουν ακόμα υποχρέωση από ΚΤΕΟ.

Προσοχή! Ο εκούσιος έλεγχος είναι ανεξάρτητος από τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία έλεγχο ΚΤΕΟ και δεν τον υποκαθιστά.
Skip to content