Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων

Στο ΚΤΕΟ Λήμνου ελέγχουμε βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς υγρών καυσίμων όπου το μεικτό βάρος δεν ξεπερνά του 3,5 τόνους ενώ η δεξαμενή είναι ≥1000lt.

Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων με χωρητικότητα δεξαμενής μικρότερη ή ίση των 1000 λίτρων, διενεργείται:

α) έλεγχος ύπαρξης της παρατήρησης «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ≤1000 ΛΙΤΡΩΝ», επί της αδείας κυκλοφορίας του οχήματος και

β) έλεγχος ύπαρξης ισχύοντος πρακτικού επιθεώρησης δεξαμενής που έχει εκδοθεί από φορέα διενέργειας περιοδικών επιθεωρήσεων ADR

Για τον έλεγχο ύπαρξης της παρατήρησης «ΔΕΞΑΜΕΝΗ ≤1000 ΛΙΤΡΩΝ», επί της αδείας κυκλοφορίας του οχήματος, δεν απαιτείται η επίδειξη του σχετικού πιστοποιητικού ογκομέτρησης στο ΚΤΕΟ, καθώς η ύπαρξη πιστοποιητικού ογκομέτρησης αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας με αναγραφή της σχετικής παρατήρησης.

Δεδομένου ότι τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου για οχήματα έως 3,5 τόνους ισχύουν για δύο έτη και τα πρακτικά επιθεώρησης για τρία έτη, θα υπάρξουν περιπτώσεις που το πρακτικό επιθεώρησης θα λήγει σε ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας ισχύος του εκδιδόμενου ΔΤΕ. Στις περιπτώσεις αυτές η ισχύς του εκδιδόμενου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου δεν πρέπει να περιορίζεται χρονικά από τη λήξη της ισχύος του πρακτικού επιθεώρησης. Το γεγονός αυτό δεν απαλλάσσει το ιδιοκτήτη του οχήματος από την υποχρέωση επιθεώρησης του οχήματος ανά τριετία.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content